พนันบอลมหัตภัยร้ายทำลายสังคม

Posted: พฤศจิกายน 25, 2012 in Uncategorized

รูปภาพ

บทคัดย่อ สรุปเรื่องราว

 

ปัจจุบันวงการลูกหนังไทยกำลังก้าวไปได้สวย มีกระแสตอบรับที่ดีมาก ในทุกภาคส่วนมีการให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของวงการลูกหนังไทยเลยก็ว่าได้  ในยุคที่วงการลูกหนังไทยกำลังมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สิ่งที่ตามมาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ การพนันบอลที่เป็นเกมพนันทายผลกีฬาอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านาน ดังจะเห็นได้จากงานวิจัย เรื่อง “ศตวรรษฟุตบอลไทย” ของ จิรัฏฐ์ จันทะเสน ที่ระบุว่า “การพนันฟุตบอลมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6” ในสมัยนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า การพนันประเภทนี้ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนักในอดีต ซึ่งการพนันบอลมีหลากหลายช่องทางเช่น การพนันบอลผ่านโต๊ะรับแทง การพนันบอลออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูจึงก่อให้เกิด “เจ้ามือเลือดใหม่” รวมไปถึงผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นจากเดิมถึง 10 เท่า ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไข และควรหาแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง

 

ปัญหาการพนันเป็นปัญหาที่สมควรได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง และการแก้ไขปัญหาเราก็ควรที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ถ้าร่วมมือร่วมใจกันปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปได้อยู่ที่ความสามัคคีจากสังคมไทย

 

เหตุผลประกอบในการเสนอเรื่่่องราว

 

ในปัจจุบันกีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่ตามมาจากกีฬาฟุตบอลก็คือการพนันในวงการฟุตบอล ซึ่งมีช่องทางต่างๆมากมายที่ง่ายต่อการเข้าถึง ดังนั้นผลงานเการสำสารคดีเรื่อง “พนันบอลมหันตภัยร้ายทำลายสังคม” เพื่อสะท้อนให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และให้คนในสังคมรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้น

 

การรตั้งชื่อเรื่องที่จะทำ

 

พนันบอลมหันตภัยร้ายทำลายสังคม

 

ประเด็นหลัก

 

แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการพนันบอล

 

ควรมีการเสนอจัดตั้งองค์กรกำหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื่องการพนันระดับชาติในรูปของ “คณะกรรมการควบคุมการพนัน” ที่มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การสั่งการหรือแทรกแซงของฝ่ายการเมืองหรือราชการ

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 

จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีความซับซ้อน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

1. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

1.1 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

 

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 สามารถปรับใช้กับกรณีการพนันออนไลน์ การทายผลฟุตบอลได้ ซึ่งถือเป็นการพนันผิดกฎหมายได้ แต่ พ.ร.บ.การพนัน ก็มีข้อบกพร่องหลายประการที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายด้อยประสิทธิภาพ มีการโฆษณา เชิญชวนผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง หรือเปิดเว็บพนันผิดกฎหมายผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ก็มิได้สามารถปราบปรามการพนันเหล่านี้อย่างได้ผลและจริงจัง สาเหตุของปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง เกิดจากเนื้อหาของ พ.ร.บ.การพนันเอง ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวคือ ควรมีแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติหลายเรื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบได้ ได้แก่

 

• ปรับปรุงฐานความผิดเกี่ยวกับการพนันให้ชัดเจน กรณีผู้กระทำความผิดที่เป็นเจ้ามือกับผู้เล่นพนัน

 

• เพิ่มเติมฐานความผิดฐานโฆษณาหรือเชิญชวนให้บุคคลเล่นพนันถูกกฎหมาย

 

• ปรับปรุงบทบัญญัติเดิมและเพิ่มเติมฐานความผิดที่กระทำต่อเด็กและเยาวชน

 

• กำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่รับแจ้งการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การพนันเป็นการเฉพาะ

 

• มีบทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ให้ข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิด

 

• ปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสมกับสภาพความผิด สถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน

 

1.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ควรมีการแก้ไขปรับปรุง มาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ป้องกันปัญหาความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

 

2. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเว็บพนันผิดกฎหมาย

 

มาตรการปิดเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย เป็นการแก้ปัญหาทางหนึ่งที่ค่อนข้างได้ผลในระดับหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนันคือ ตำรวจ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ควรนำปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง อย่างไรก็ดี การทำงานในเรื่องนี้จำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากร ทั้งบุคลากร กำลังคน และเครื่องมือพอสมควร ซึ่งอาจเป็นภาระค่อนข้างมากแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐจึงควรทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคประชาชน ด้วยการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเว็บพนันผิดกฎหมาย และเปิดช่องต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสเว็บพนันผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับกระทรวง ICT จัดตั้งเว็บไซต์รับแจ้งเบาะแสการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย และต้องมีมาตรการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส หรือมีวิธีการแจ้งข้อมูลเบาะแสโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส

 

ในปัจจุบันกระทรวง ICT ได้เคยจัดส่งข้อมูลเว็บพนันผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วคือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ทาง ปอท.ก็ควรมีการติดตามหรือสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้กระทรวง ICT ช่วยเหลือ เช่น การปิดเว็บพนันหรือติดตามสืบหาต้นตอของเว็บพนันเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดี การปิดเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เพราะผู้กระทำผิดสามารถเปิดเว็บไซต์หรือจดทะเบียน URL ใหม่ได้ หรือมีเช่าพื้นที่ web hosting ในต่างประเทศแทน แต่ก็เป็นแนวทางที่น่าจะได้ผลในระดับหนึ่ง

 

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ปอท.ที่ให้สัมภาษณ์คือ การจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีความรู้ทางเทคโนโลยีในการติดตามเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของหน่วยงานส่วนกลางได้

 

ตัวอย่างการริเริ่มที่น่าสนใจคือ กรณีการจำหน่ายบุหรี่ทางอินเทอร์เน็ต หรือบุหรี่ออนไลน์ที่มักจะเป็นบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมซื้อบุหรี่ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังตลาดบุหรี่ออนไลน์ภาคประชาชน (www.tobaccowatch.in.th) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการขายบุหรี่ทางเว็บต่าง ๆ โดยเป็นริเริ่มของ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)

 

3. ขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs)

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศที่น่าพิจารณาคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) มีส่วนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้หลายวิธีการ อาทิเช่น

 

• กำหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการให้บริการเช่าพื้นที่ server ที่สามารถยุติหรือยกเลิกข้อตกลงที่ทำกับผู้รับบริการซึ่งเปิดเว็บไซต์ หรือเช่าพื้นที่ หรือใช้บริการต่าง ๆ เพื่อโฆษณาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมาย

 

• ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควรเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศโดยตรง เพื่อให้ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวง ICT หรือตำรวจที่เกี่ยวข้อง

 

• กำหนดข้อตกลงให้มีจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงข้อมูลที่ระบุตัวตนและสถานที่ติดต่อของผู้ใช้บริการ (subscriber) เพื่อป้องกันการใช้เว็บไซต์ในทางมิชอบ เพราะปัจจุบัน ISP ในไทยจะไม่ตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคลของผู้สมัครขอใช้บริการที่เป็นตัวบุคคล

 

• กระทรวง ICT หรือตำรวจควรขอความร่วมมือให้ ISPs ตรวจสอบหรือห้ามผู้เช่าพื้นที่ดำเนินการให้มี multiple log-in หรือตรวจสอบกรณีที่มีการให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (electronic payment) แบบต่าง ๆ เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเปิดรับสมาชิกเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

 

4. เฝ้าระวังและตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย

 

แนวทางการควบคุมการพนันผิดกฎหมาย ในกรณีการพนันออนไลน์และการพนันบอลที่ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของธนาคารพาณิชย์นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นธนาคารกลางของประเทศที่มีอำนาจหน้าที่ในดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศ และกำกับดูและธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน” แบงก์ชาติจึงควรมีบทบาทในการออกนโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน โดย การออกหนังสือเวียนไปยังธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินทุกแห่งในเรื่องนี้ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์เฝ้าระวังการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

 

การเล่นพนันผิดกฎหมายที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นคนไทย จะอาศัยการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านการโอนเงินทางบัญชีธนาคารพาณิชย์ของไทย บางเว็บไซต์จะระบุชื่อบัญชีธนาคารไว้อย่างชัดเจน แต่เว็บพนันผิดกฎหมายส่วนใหญ่จะแจ้งชื่อบัญชีให้แก่ลูกค้าที่เล่นพนัน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความร่วมมือไปยังธนาคารพาณิชย์ เพื่อสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมผิดกฎหมายดังกล่าว

 

สมาคมธนาคารไทยควรขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย ออกระเบียบปฏิบัติหรือมาตรการป้องกันหรือเฝ้าระวังการทำธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมายผ่านระบบธนาคาร เช่น การโอนเงินผ่านบัญชี ซึ่งหากมีผู้แจ้งเบาะแสมายังธนาคารพาณิชย์ ธนาคารก็ควรแจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการกับเจ้าของบัญชีเหล่านั้น และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านบัญชีของเจ้ามือพนัน

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ควรทำงานเชิงรุกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และกระทรวง ICT ในการตรวจสอบธุรกิจพนันผิดกฎหมายที่มีเว็บรับพนันออนไลน์ พนันบอลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการพนันผิดกฎหมายถือเป็นความผิดมูลฐานอย่างหนึ่งตามกฎหมายฟอกเงิน จึงควรดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมของธุรกิจดังกล่าว

 

5. รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโทษของการพนันให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และออกมาตรการป้องกันการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

จากข้อมูลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในวัยเรียนที่เล่นพนันบอลเป็นจำนวนมาก การที่เด็ก เยาวชนเริ่มเล่นพนันในวัยนี้ จะมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกาย ระดับสติปัญญา และยังบ่มเพาะนิสัยหรือพฤติกรรมการเสี่ยงโชค การหาเงินเพื่อเล่นพนัน ซึ่งจะส่งผลกระทบเมื่อเป็นผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดให้การเล่นพนันในกลุ่มนักเรียน เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ เร่งด่วน เช่น การบรรจุเรื่องพิษภัยของการเล่นพนัน เป็นส่วนหนึ่งหลักสูตรในการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือออกนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเอกชน ให้มีการรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับโทษของการพนันให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา และควรพิจารณาออกมาตรการห้ามการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะชั่วโมงเรียน เพราะปัจจุบันนักเรียนสามารถเล่นพนันบอลผ่านโทรศัพท์มือถือได้

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกระทรวง พม. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจประการหนึ่งคือ การพัฒนาให้ประชากรและสังคมมีคุณภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ซึ่งการพนันถือเป็นสิ่งที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมโดยรวม อีกทั้งกระทรวง พม.ได้จัดทำ “แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2555 – 2559” และ “แผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ..2555 – 2559” ที่มีเนื้อหาสาระในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการพนันในสังคมไทยคือ การเสริมพลังภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนในการปกป้องคุ้มครอง และพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ

 

ดังนั้น กระทรวง พม.จึงควรมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เห็นถึงโทษหรือผลเสียของการเล่นพนัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีการพนันผิดกฎหมายหรือการพนันถูกกฎหมาย

 

กระทรวงวัฒนธรรม

 

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการพนันในสังคมไทย รวมถึงกรณีการพนันออนไลน์ การพนันบอล ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของกระทรวงนี้คือ “เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข” และมีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งคือ ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม หน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมที่น่าจะมีบทบาทในเรื่องสร้างค่านิยมให้คนไทยไม่ข้องเกี่ยวกับการพนันหรือการเล่นพนันคือ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552-2554” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกรับสื่อและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)

 

นอกจากนั้น กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ควรส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านวีดิทัศน์ (คือ ร้านเกมส์ ร้านให้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ให้ความร่วมมือในการไม่ให้ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นพนันในร้านของตนเอง กระทรวงวัฒนธรรมควรแก้ไขกฎหมายลำดับรอง (กฎกระทรวงหรือประกาศ) ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ โดยกำหนดเงื่อนไขของผู้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ห้ามให้บริการเล่นพนันออนไลน์ มิฉะนั้น จะถูกถอนใบอนุญาตและไม่สามารถขอใบอนุญาตใหม่ได้อีกต่อไป

 

6. เปิดเผยรายงานการดำเนินคดีผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน

 

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.การพนันคือ กระทรวงมหาดไทย ควรรวบรวมข้อมูล สถิติและสรุปผลการดำเนินคดีผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.การพนันในรอบปีงบประมาณ หรือจัดทำเป็นรายงานทุก 6 เดือน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ อีกทั้งควรเปิดเผยเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันในแต่ละปีงบประมาณด้วย สำหรับกระทรวง ICT ก็ควรจัดทำสรุปผลการดำเนินคดีผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการปิดเว็บไซต์พนันโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20

 

7. จัดตั้งองค์กรกำหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื่องการพนันระดับชาติ

 

การพนันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยในหลายด้าน จึงมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานที่ต้องทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน กระทรวงมหาดไทยเพียงหน่วยงานเดียว คงไม่สามารถรับภาระในเรื่องนี้ได้ จึงควรมีการเสนอจัดตั้งองค์กรกำหนดนโยบาย ควบคุมดูแลเรื่องการพนันระดับชาติในรูปของ “คณะกรรมการควบคุมการพนัน” ที่มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การสั่งกายหรือแทรกแซงของฝ่ายการเมืองหรือราชการ ซึ่งมีหลายประเทศที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการในลักษณะนี้ เช่นประเทศสหราชอาณาจักรที่มี Gambling Commission หรือในมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐก็จะมีคณะกรรมการในลักษณะนี้ ทั้งนี้ ควรศึกษารูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในลักษณะนี้ต่อไป เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย

 

8. บทบาทขององค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชน

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ ควรออกมาตรการที่จำเป็นตาม “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541” เพื่อให้สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ปฏิบัติตามข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเสนอข่าวกีฬา ซึ่งกำหนดมิให้มีการรายงานข่าวกีฬาที่ชี้นำ ชักจูงให้เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือมีมาตรการทางสังคมในการไม่คบค้า สมาคมกับสื่อที่มีผลประโยชน์กับการพนันออนไลน์ นอกจากนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยก็ควรมีบทบาทที่จะสนับสนุนให้สมาชิกสมาคม ฯ หลีกเลี่ยงการเสนอข่าว การรายงานข่าวที่เกี่ยวกับการพนันทายผลกีฬาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์

 

9. การจำกัดช่องทางการเผยแพร่สื่อโฆษณาพนันออนไลน์

 

มาตรการหนึ่งที่จะใช้ในการป้องกันปัญหาการพนันออนไลน์ได้คือ การจำกัดช่องทางการเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายสื่อโฆษณาพนันออนไลน์ โดยการขอความร่วมมือและให้ข้อมูลแก่ร้านสะดวกซื้อ เช่น ร้าน seven ร้านโชห่วย ห้างร้านต่าง ๆ ที่จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์กีฬาหรือนิตยสารบางฉบับที่มีโฆษณาหรือการเชิญชวนให้ผู้อ่านเล่นพนันบอลอย่างชัดเจน ให้งดจำหน่ายสื่อเหล่านั้น และให้ข้อมูลว่าการวางจำหน่ายดังกล่าวอาจถือเป็นความผิดตามกฎหมายการพนันด้วยเช่นกัน

ประเด็นลอง

 

พนันฟุตบอลกับผลกระทบที่มากกว่าการได้เสียของผู้เล่นพนัน

 

ผลทางเศรษฐกิจ รายได้ของธุรกิจพนันฟุตบอล ซึ่งเป็นธุรกิจผิดกฎหมาย อาจถูกนำไปใช้ในการทำธุรกิจผิดกฎหมายรูปแบบอื่น ซึ่งย่อมส่งผลให้ธุรกิจผิดกฎหมายของไทยขยายใหญ่ขึ้น และถ้าเจ้ามือรับแทงพนันในประเทศมีความสัมพันธ์กับเจ้ามือรับแทงพนันในต่างประเทศ อาจจะทำให้เกิดการขยายฐานธุรกิจผิดกฎหมายจากระดับประเทศเข้าสู่ระดับระหว่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของปัญหาเศรษฐกิจ

 

ผลทางการเมือง อาจจะสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างเจ้ามือรับแทงพนันกับนักการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ อันจะนำไปสู่ระบบอำนาจนิยม การจับมือกันของอำนาจรัฐและทุน

 

ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้วยกฎหมายควบคุมการพนัน ออกมาตั้งแต่ปี 2478 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาจเป็นช่องว่างให้ตำรวจบางรายแสวงหาผลประโยชน์ กลายเป็นที่มาของปัญหาคอร์รัปชันอีกรูปแบบหนึ่ง

 

ผลทางความเชื่อมโยงกับธุรกิจพนันผิดกฎหมายประเภทอื่น เช่น หวยใต้ดิน การพนันทางอินเตอร์เน็ท อาจจะขยายตัวภายใต้โครงข่ายความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน และอาจจะเป็นกลุ่มอิทธิพลเดียวกัน

 

คุณค่าของผลงานต่อสังคม

 

การนำเสนอถึงเรื่องราวยุทธศาสตร์ทางการแก้ไขปัญหาพนันบอล และผลกระทบที่เกิดจากการเล่นพนันบอล ก็เพื่อเป็นการเปิดปมเรื่องราวปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม และมีแนวโน้มว่ากำลังเพิ่มอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายต่อสังคมไทย ปมปัญหาที่นำเสนอเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นเวลาช้านานแล้ว และถูกซุกซ่อนอยู่ในสังคมไทยอย่างคาดไม่ถึง และการนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ก็เพื่อจะเป็นภาพที่สะท้อนให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และรู้ทันปัญหาเหล่านั้น ที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเตรียมรับมือกับปัญหานั้นด้วย

 

กำหนดแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

1. พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการพนันฟุตบอลยูโร 2012

 

2. อดีตเจ้าของโต๊ะรับแทงบอล

 

3. ผู้ต้องหาคดีเล่นการพนัน (พนันบอล)

 

คำถามสัมภาษณ์แหล่งข่าว

 

1. พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการพนันฟุตบอลยูโร 2012

 

– เตรียมรับมือกับการเล่นพนันบอลที่เพิ่มจำนวนผู้เล่นหน้าใหม่สูงขึ้นอย่างไรบ้าง

 

– มีมาตรการในการป้องกัน และแก้ปัญหาการพนันบอล

 

– ถ้าหาผู้ต้องหามีอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านมีมาตรการในการลงโทษอย่างไรบ้าง

 

– สำหรับเจ้ามือที่จับได้ มีมาตรการการลงโทษสูงกว่าผู้เลนหรือไม่ โทษมีความแตกต่างกันอย่างไร

 

2. อดีตเจ้าของโต๊ะรับแทงบอล

 

– ตอนที่เปิดโต๊ะรับแทงบอลมีรายได้สูงเพียงใด

 

– ลูกค้าส่วนใหญ่ใช่ช่องทางใดในการแทงบอล

 

– ในการเปิดโต๊ะรับแทงบอลอย่างโจ่งครึ้ม ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยหรือ

 

– เพราะเหตุใดจึงเลิกกิจการเปิดโต๊ะรับแทงบอล

 

3. ผู้ต้องหาคดีเล่นการพนัน (พนันบอล)

 

– เพราะเหตุใดจึงตัดสินใจไปแทงบอล

 

– มีรายได้มากน้อยเพียงใดในการแทงบอลแต่ละครั้ง

 

– มีผลกระทบอะไรบ้างที่ตามมาหลังจากเป็นหนีพนันบอล

 

ลักษณะของคำถามที่ใช้

 

คำถามที่ใช้จะเป็นลักษณะคำถามแบบเปิด ไม่เจาะจงคำตอบ เพราะจะได้ต่อเติทคำถามจากที่มีอยู่เดิมได้

 

คุณค่าของผลงานต่อสังคม

 

การนำเสนอถึงเรื่องราวยุทธศาสตร์ทางการแก้ไขปัญหาพนันบอล  และผลกระทบที่เกิดจากการเล่นพนันบอล  ก็เพื่อเป็นการเปิดปมเรื่องราวปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม  และมีแนวโน้มว่ากำลังเพิ่มอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายต่อสังคมไทย  ปมปัญหาที่นำเสนอเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นเวลาช้านานแล้ว  และถูกซุกซ่อนอยู่ในสังคมไทยอย่างคาดไม่ถึง  และการนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ก็เพื่อจะเป็นภาพที่สะท้อนให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  และรู้ทันปัญหาเหล่านั้น  ที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  และเตรียมรับมือกับปัญหานั้นด้วย

 

 

อ้างอิง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479051

 

ที่มารูปhttp://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5&hl=th&sa=X&tbo=d&biw=1024&bih=634&tbm=isch&tbnid=OJq2YtSKDY1W_M:&imgrefurl=http://www.tcijthai.com/TCIJ/view.php%3Fids%3D240&docid=CnwaJT20Kq4GQM&imgurl=http://www.tcijthai.com/ckfinder/userfiles/images/%2525E0%2525B8%25259E%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%2525B1%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%25259A%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B8%2525A515.jpg&w=800&h=566&ei=E-WxUKjnF8LtrQePoICYBQ&zoom=1&iact=rc&dur=4&sig=100866199120663065319&page=1&tbnh=136&tbnw=161&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:7,s:0,i:105&tx=79&ty=41

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s